ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައި ފާރުރޭނުމާއި، ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑޭޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި ހަވާކޮށްފި.

ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށައި ފާރުރޭނުމާއި، ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޑޭޒީ ކޮންސްޓްރަކްޝަންއާއި މިއަދުވަނީ ހަވާލުކުރެވިފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓްއިން މިމަސައްކަތް

Read more

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރިމެމްބަރ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް ދަނޑަށްބޭނުންވާ ލައިޓް ހަދިޔާކުރުން.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ދާދިފަހުން ހިމަންދޫއަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެދުނު އެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ބޭނުންވާ

Read more

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އއ ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހިމަންދޫއިންވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ރައީސުލް

Read more

ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމަންދޫއަށްގެނައުން.

     ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއިއެކު މަސައްކަތުޓީމު މިއަދުވަނީ ހިމަންދޫއަށް އައިސްފައެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމަންދޫ

Read more

ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ ކާރޕެޓް އަދި ރަބަރު ރަށަށް ގެނައުން.

     ކައުންސިލުން ހަދަމުންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ކާރޕެޓް އަދި ކާރޕެޓަށް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ރަބަރު މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫއަށް ގެނެވިފައެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު،

Read more

މޮނިޓަރިންގް އުވާލުމާއި ގުޅޭ

     ގިނަދުވަސްތަކެއްވަންދެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހިމަންދޫ އޮތުމަށްފަހު މިހާރުމިވަނީ ހިމަންދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިފައެވެ. މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލެވުނު ނަމަވެސް އަބަދުވެސް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން

Read more

ފެރިދޫ ރައްޔިތުންގެ ދީލަތިއެހީ ހިމަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއިގުޅިގެން އއ.ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންގެ ގިނަބަޔަކު ބައްޔަށް ފައްސިވެ އަދި ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުގައި ހިމަންދޫ އޮތުމާއިގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އއ.ފެރިދޫ

Read more

އަވަށްޓެރި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ އެހީގެ ތަކެތި ހިމަންދޫއަށް

     އއ.މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ދީލަތިއެހީގެ ތަކެތި އއ.ހިމަންދޫގައި ތިބި ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން މާޅޮހު ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހިމަންދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ

Read more

މަތިވެރި ރައްޔިތުންގެ ދީލަތި އެހީ ހިމަންދޫއަށް

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބަލިހާލަތުގައި ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން އއ.މަތިވެރި ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ކާބޯތަކެތި ހިމަންދޫގައިތިބި ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުންނަށް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. މަތިވެރި ރައްޔިތުންގެ

Read more

އަވަށްޓެރި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯމަހުގެ އެހީ ހިމަންދޫއަށް

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން އަވަށްޓެރި މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުންގެ

Read more