ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އަދި ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *