އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އއ.ހިމަންދޫ ތަމްސީލުކުރާ ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން ރަސްދޫއަށް ދަތުރުުރުން

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި އއ.ހިމަންދޫ ތަމްސީލުކުރާ ދަރިވަރުންނާއި ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިން މިއަދު ވަނީ ރަސްދޫއަށް ދަތުރުުކޮށްފައެވެ. މުބާރާތުގައި ހިމަންދޫ ތަމްސީލްކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބީއެއް މިންވަރު

Read more

ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ނިމި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން

# ރަށްވެހި ޚިދުމަތް # ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން. ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނި މިއަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

Read more

ބީ.އެމް.އެލް ގެ އޭ.ޓީ.އެމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އުފަލުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ދެވުނު ސައިފޮދު

ހިމަންދޫގައި ބީ.އެމް.އެލް ގެ އޭ.ޓީ.އެމް އިމާރާތް ކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދުވަނީ ފަށާފައެވެ. އޭ.ޓީ.އެމް ގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން

Read more

2024 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް އަދި އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރ ހެދުމުގައި މަސްވަރާހޯދުން

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ 2024 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް އަދި 2024 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލް ތައްޔާރުކުރުމަށް މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދައުވަތުދެވި އަދި އާންމުކޮށް ރައްޔިތުންނަށް

Read more