ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރުން

ލޯކަލް ޓްއަރިޒަމް ތަރައްޤީކޮށް ހަރުދަނާކުރުން. ރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަމުންދާ ގެސްޓްހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއިއެކު ބައްދަލުވުމެއް 26 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

Read more

ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ (2010/7) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން. ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

Read more

މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއާއި ބައްދަލުކުރުން

ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުން 2024 ވަނަ އަހަރުގައި ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ކޮމެޓީއާއިއެކު މިއަދުވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

Read more

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ އަދި ދާނުގައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ހާލުބެލުން

އާންމު ސިއްޙަތު | އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢުއެއް. ކޮންމެ 4 މަހަކުން 1 މަހު، ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ އަދި ދާނުގައިތިބި ބަލިމީހުންނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ހާލުބެލުން. ކައުންސިލްގެ ޓީމުން

Read more

ފައިލޭރިއާ ބައްޔަށް ސްކްރީން ކުރުން

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެފައިވާ ޖީލެއް ބިނާކުރުން ރާއްޖޭގައި ނައްތާލެވިފައިވާ ފައިލޭރިއާ ބަލި އަލުން ފެނުމާއި ގުޅިގެން ރަށުލެވެލްގައި ހާލަތު ބެލުމަށް ސްކްރީންކޮށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ޞިއްޙީ

Read more

ކުނި މެނޭޖް ކުރުން / ރަށުތެރެ ސާފްތާހިރުކުރުން

ނަލަ ނަލަ ހިމަންދޫ ރަށުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައިވާ ކުނިގޮނޑު މިހާރުވަނީ އުވާލެވިފައެވެ. ރަށުގެ މަލަމަތި ޒީނަތްތެރިކުރުމާއި ރީތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުނު މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް

Read more

އއ.ހިމަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއެކު ކުރިއަށްގެންދެވުނު ބައްދަލުވުން

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން. 2024 ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނޭ އާންމު ސިއްޙަތާއި ގުޅުންހުރި އެންމެހާ ޕްރޮގްރާމްތައް އއ.ހިމަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި

Read more