ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު | ހިމަންދޫ ސްކޫލާއި ބައްދަލުކުރުން

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު. ތަޢުލީމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. 2024 ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލާއި ހިމަންދޫ ސްކޫލް ގުޅިގެން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކުރުމަށް މިރޭ ކައުންސިލްގެ

Read more

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން | އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ސިއްޙީ މަރުކަޒް ގުޅިގެން އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅޭ ގައިންގަޔަށް ނާރާ

Read more

ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ބިން ދޫކުރުން

އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުން. ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން. ކޮމާސިއަލް ބޭނުންތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބަނދަރު ސަރަހައްދުން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހި އިޢުލާން ކުރެވުނު 6860 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ބިޑް ކާމިޔާބު

Read more

ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް 2024 (15 ޖަނަވަރީ 2024) ބައިތު ބާޒީ

ޅެންވެރިންގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތު ދެމެހެއްޓުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިމަންދޫ ސްކޫލްގެ ޓީމަކާއި، މި މިކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ހިމެނޭ ޓީމްގެ

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ދިވެހި ލެންގުއޭޖް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް އާދަމް ނަޞީރު އިބްރާހީމް މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ވަޒީރުގެ މި ދަތުރު ފުޅަކީ ހިމަންދޫގައި ހުރި

Read more

ޅެންވެރީންގެ ދުވަސް 2024 (15 ޖަނަވަރީ 2024)

ޅެންވެރިންގެ ހަނދާންތައް އާކޮށް ދިވެހިންގެ ސަޤާފަތު ދެމެހެއްޓުމާއި ޤައުމިއްޔަތު ދިރުވާ އާލަކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހިމަންދޫ ސްކޫލާއި މި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަދަބީ

Read more

ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ހިމަންދޫ 3 ދަރިވަރުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އއ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އއ.ހިމަންދޫ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 3 ދަރިވަރަކު ވަނީ ޤައުމީ ޤުރުޢާން

Read more

ގެސްޓް ބީޗް ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން | ކުނި މެނޭޖުކުރުން #ނަލަނަލަހިމަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ކުރެވި އެއްބަސް

Read more

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ޙަރަކާތްތެރިކަން | ކުނި މެނޭޖުކުރުން #ނަލަނަލަހިމަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް އުޞޫލުން ވަކި

Read more