ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ނަން: ހުޝާމް އިސްމާޢީލް

މަޤާމް: ރައީސް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

އިސްލާމިކް، ލީގަލް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

ޕްލޭނިންގް އެންޑް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

ފިނޭންސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 

ނަން: ޒައިނަލް އިބާދު

މަޤާމް: ނައިބު ރައީސް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

ހެލްތް އެންޑް މުނިސިޕަލް ސާރވިސް

ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޓްއަރިޒަމް، ޓްރާސްޕޯރޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން

 

ނަން: ސިމާޙް ދާވޫދު

މަގާމް: މެމްބަރ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

 

ނަން: އަރޫޝާ ޢަބްދުﷲ

މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ފިސަރީޒް

މެރިންރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 

ނަން: ފާޠިމަތު އަނޫޝާ އަޙްމަދު

މަޤާމް: ކައުންސިލްގެ އަންހެން މެމްބަރ

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތައް

އެންވަރމެންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް

ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯސަލް ސާރވިސަސް