މިޝަން އަދި ވިޝަން

ވިޝަން
ހިމަންދޫއަކީ ދީންވެރި، އަބުރުވެރި، ތަޢުލީމީ ދުޅަހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްހެދުން

މިޝަން
ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދިނީގޮތުންހޭލުންތެރި ފުރިހަމަ އަޤީދާއެއްގެމަތީގައި ސާބިތުވެތިބެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ޚިދުމަތް ހޯދަމުންދާ އަބުރުވެރި މާލީގޮތުން ތަނަވަސް ހިތްފަށޭހަ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެކިވެރި އެއްބައިވަންތަ ރައްޔިތުންތަކަކަށް ވުން