ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި ކުލަބުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި ކުލަބުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ތިމާވެށި

Read more

މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ އިން އިސް ނަގައިގެން މި އަހަރުގެ މަންމައިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރަށުގެ އެންމެހާ މަންމައިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވަނީ

Read more

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް

ހިމަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ޓީމް ވަނީ މިއަދު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޖްލިސް މެމްބަރ

Read more

ކައުންސިލް ސްޓާފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު

ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިއަދު ކ.މާފުއްޓަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު. މިދަތުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކ.މާފުށި ކައުންސިލުންކީ ހޫނު މަރުޙަބާއަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް ކ.މާފުށީ

Read more