ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ހުސައިން ފަހުމީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ހުސައިން ފަހުމީއާއެކު 7 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ސްޓެލްކޯގައި ވަނީ މަސްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *