ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި، 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި، 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 7 މެއި 2023 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ވަނީ

Read more

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިން

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާއާއި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އއ.ރަސްދޫގައި ބޭއްވި

Read more

ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވުނު ޙާފިޡު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔުން

1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު އއ.ހިމަންދޫ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައި ހިފްތުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވުނު ޙާފިޡު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔުމަށް މިއަދު ވަނީ

Read more

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަދުރުބެހުން

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދެއްވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ކަދުރު ބެހުން 3 އޭޕްރިލް 2023 އިން 6 އޭޕްރިލް

Read more

ރަމަޟާން މަހުގެ ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގައި ހާއްސަ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 1 އޭޕްރިލް 2023 ދުވަހު މެންދުރުނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުގައި ”ރަމަޟާން

Read more

ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހާއްސަ ހަފްލާ

އަދުގެ ކިޔަވާކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލެވެ. މުޅި ހިމަންދޫ ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުން އޮތީ ތިޔަކުދިންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ”ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ހައްޤެކެވެ.“ ކާމިޔާބަށް އެދިގެން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް

Read more

ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

”އަހުރުމެންނާއި އެކު، އަހަރުމެންނަށްޓަކައި އެއްނޫން“ ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އއ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ަޕްކޭޖް ދިނުން.

Read more