ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަދުރުބެހުން

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދެއްވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ކަދުރު ބެހުން 3 އޭޕްރިލް 2023 އިން 6 އޭޕްރިލް 2023 އަށް ރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. ކަދުރު ބެހުން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާއި އެއްގޮތަށެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *