އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ހިމަންދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިތިބި މީހުންނަށް ކުރުނބާ ހަދިޔާކޮށްފި

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން އދ.މަންދޫ އާންމު ރައްޔިތުންގެ

Read more

ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އިން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުޑްޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

     ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް ރެސޯޓްގެ ފަރާތުން އއ.ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުޑްޕެކޭޖް 22 އޯގަސްޓް ދުވަހު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެރިސޯޓުންވަނީ ކާނާގެ ބާވަތްތައް

Read more

ކަނޑުރޯދި ދޯނީގެފަރާތުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުންތިބި ގެތަކަށް ރޯމަސް ބެހުން.

    ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންތިބި

Read more

މޫފުށި ރެސޯޓް ގެފަރާތުން ހިމަންދޫގެ ކޮވިޑް ބަލި މީހުންނަށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި.

     ކޮންސްތާންސް މޫފުށީ ރެސޯޓްގެ ފަރާތުން އއ. ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑް ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. 11 އޯގަސްޓް ދުވަހުގެ ރޭ އެރިސޯޓުންވަނީ ވާނާގެ ބާވަތްތައް

Read more

ކޮވިޑްބަލީގައި ފައްސިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުން.

    ކޮވިޑް ބައްޔާގުޅިގެން ފައްސިވާ އަދަދު ހިމަންދޫގައިދަނީ އާދަޔާހިލާފަށް ބާރުސްޕީޑެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއަދާހަމަޔަށް ޖުމްލަ 100 މީހުން ފައްސިވެފައިވާއިރު ރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ ގޭގައި

Read more

ފުޓްސަލްދަނޑުގެ ފެންސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރީޖަނަލް ބިލްޑާސްއާއި ހަވާލުކުރުން.

     ވިޔާނުދާ އަމަލުތަކުން ޒުވާނުން ދުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއިއެކު ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް

Read more

ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއްސާމާނު ރަށަށް ގެނައުން.

     ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ފާރާތުން އެ ސުކޫލުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހި މަސައްކަތްކުރެވެމުންދާ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ފުރާޅު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއްސާމާނު މިއަދުވަނީ ރަށަށްގެނެވިފައެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން

Read more

ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑްގެ ބަލި ފެތުރެމުންދިޔުމާއިގުޅޭ

     ހިމަންދޫއަށް އީދު ޗުއްޓީއަށް އައުމަށްފަހު އެނބުރި މާލެދިޔަ މިރަށު ރައްޔިތަކު ކޮވިޑް 19 ބައްޔަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތުގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ހެދުމުގެ

Read more

ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ރަށަށް ގެނައުން

     ވިޔާނުދާ އަމަލުތަކުން ޒުވާނުން ދުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއިއެކު ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް

Read more

ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ޢީދުނަމާދުކުރުން

       ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ޢީދުނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލްޙާ ޢީދު ނަމާދު ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދުވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ހިމަންދޫގައި ހުންނަނީ

Read more