ހިމަންދޫ އައު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

     ހިމަންދޫ އައު ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފެށިގެންދިޔަ މި މުހިންމު ބައްދަލުވުން 15 ޖުލައި 2021

Read more

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

     އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސޯލާ ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކައުންސިލާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

Read more

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން

     މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން މިދުވަސްވަރަކީ އާދަޔާޚިލާފަށް ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ބަނދަރުގެ ހުޅަނގުކޮޅު ކީވޯލުންފެށިގެން ރަށުގެ ހުޅަނގު އުތުރުފަރާތުން ބަޔަކާއެކީ ދަނީ ގިރަމުންނެވެ.

Read more

ކުޅިވަރު ދަނޑުތައް ތަރަށްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ރަށަށް ގެނައުން

ޒުވާނުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުމާއި، ވިޔާނުދާ ޢަމަލްތަކުން ޒުވާނުން އެއްކިބާކޮށް ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ހެދުމަށް ހަމަޖެހި މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ފުޓްސަލް

Read more

އާއްމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ހިމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ފަށައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞިއްޙީ ނިޒާމު އަލަށް ބައްޓަން ކުރެވުނު ޒަމާނުގައި، އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވުނީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތުކެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހި

Read more

ޖުލައި 26 ގަޔާއި ޢީދްބަންދުގައި ހިމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިތައް އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

ހިނގަމުން މިދާ ޖުލައި މަހުގެ 16 އިން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އޮތީ ސަރުކާރު ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތަކެއް ކަމަށްވުމާއެކު މިބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އއ. ހިމަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ޚިދުމަތް

Read more

އައުކައުންސިލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރަން އިއުލާން ކޮށްފި

މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި އއ. ހިމަންދޫގެ އައު ކައުންސިލުން ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. 17 ޖޫން 2021 ގައި ހުވާކުރި

Read more