ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ހިމަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ ގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ހެލްތު ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތުގައި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށް އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ފަދައިން ލެބޯރޓަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

Read more

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ

Read more

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން.

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ

Read more

ފުލުހުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން

ސެކިއުރިޓީ ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ރަށުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަށްވެހި ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުންނާއި

Read more

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުތެރެ ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ރާއްޖެއިން އެއްކޮށް ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ފައިލޭރިޔާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބިދޭސީންތަކެއް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން މި ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން

Read more