ކުނި މެނޭޖްކުރުން

ކުނި އެޅުމަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުގައި ކުނި ގިނަވެ ފުރެމުންދާތީ ޖާގަ ތަނަވަސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ވަނީ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *