ކަނބަލުންގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން.
ކަނބަލުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުން.
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 3 ވަނަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް މިއަދުވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމަކީ ކަނބަލުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައި ދިނުމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *