ސަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ސަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށުގެ އިދާރާ ތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސުވާލު މުބާރާތް.
މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ: ހިމަންދޫ ސްކޫލް
މުބާރާތުގެ ދެވަނަ: ހެލްތް ސެންޓަރ
މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ: ކައުންސިލް
މަރުޙަބާ! ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ޓީމް.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *