ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކައުންސިލުން ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް

ހިމަންދޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ޓީމް ވަނީ މިއަދު ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޖްލިސް މެމްބަރ ޙަސަން ޒަރީރު، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުޝާމް އިސްމާޢީލް، ނައިބުރައީސް ޒައިނަލް އިބާދު، މެމްބަރު އަރޫޝާ އަބްދުﷲ، ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފަރުހަތު ވަނީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ. ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން އާއި ބައްދަލުކޮށް ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ މިންވަރު ސާފްކޮށްދީ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *