ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން. ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު

ހިމަންދޫ ސްކޫގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުޑަކުދުންގެ ހަވީރުގައި ކައުންސިލް އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *