ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ޓާފް އެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް އިން ހިމަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ދަނޑުގެ ޓާރފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވަނީ ފެށިފައި.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *