ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު އއ ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުން.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ އަތޮޅުގެ 6 ރަށަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގަތުމުން ހިމަންދޫއިންވަނީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ރަތްދޫލައިގެ މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ރައީސުލް

Read more

ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހިމަންދޫއަށްގެނައުން.

     ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނާއިއެކު މަސައްކަތުޓީމު މިއަދުވަނީ ހިމަންދޫއަށް އައިސްފައެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ރިޔާސީވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހިމަންދޫ

Read more