ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހާއްސަ ހަފްލާ

އަދުގެ ކިޔަވާކުދިންނަކީ މާދަމާގެ މުސްތަޤްބަލެވެ. މުޅި ހިމަންދޫ ފަޚުރުވެރިވާފަދަ ނަތީޖާއެއް ހޯދުން އޮތީ ތިޔަކުދިންގެ އަތްމަތީގައެވެ. ”ކާމިޔާބީއަކީ މަސައްކަތްކުރާ މީހާގެ ހައްޤެކެވެ.“ ކާމިޔާބަށް އެދިގެން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް

Read more

ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

”އަހުރުމެންނާއި އެކު، އަހަރުމެންނަށްޓަކައި އެއްނޫން“ ދުނިޔޭގެ ޑައުންސިންޑްރޯމް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އއ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދިޔާ ަޕްކޭޖް ދިނުން.

Read more

މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުން

އއ.އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ހިމަންދޫއަށް ކުރި ޒިޔާރަތުގައި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ޓީމަށް މިކައުންސިލުންވަނީ ހޫނު މަރުޙަބާއެއްކިޔައި މެހެމާންދާރި އަދާކޮށްފައެވެ. މަރުޙާބާ ދެންނެވުމާއި ހަވީރުގެ ސައިފޮދު އިންތިޒާމް ކޮށްފައިވަނީ

Read more