ޤައުމީ ޤުރުޢާން މުބާރާތަށް ހިމަންދޫ 3 ދަރިވަރުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އއ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު އަތޮޅު ޤުރުޢާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރި އއ.ހިމަންދޫ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން 3 ދަރިވަރަކު ވަނީ ޤައުމީ ޤުރުޢާން

Read more

ގެސްޓް ބީޗް ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން | ކުނި މެނޭޖުކުރުން #ނަލަނަލަހިމަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. ގެސްޓް ހައުސްތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއެކު ކައުންސިލުން މަޝްވަރާ ކުރެވި އެއްބަސް

Read more

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ޙަރަކާތްތެރިކަން | ކުނި މެނޭޖުކުރުން #ނަލަނަލަހިމަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހައި ސާފްކޮށް ބެލެހެއްޓުން. އިޖުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހާ ސާފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބިޑް އުޞޫލުން ވަކި

Read more

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ހިމަންދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ ގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ހެލްތު ސެންޓަރަށް ކުރެވުނު ޒިޔާރަތުގައި އެބޭފުޅުން ފާހަގަކޮށް އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާ ފަދައިން ލެބޯރޓަރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި

Read more

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ

Read more

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން.

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ

Read more

ފުލުހުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން

ސެކިއުރިޓީ ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ރަށުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަށްވެހި ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުންނާއި

Read more