އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުން

ކައުންސިލް ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިއަދުވަނީ ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

Read more

އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ކައުންސިލް ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު.

Read more

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިންގުނު ފަންޑްރައިޒިން ޕްރޮގްރާމް

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އަދި ކުލަބު، ޖަމިއްޔާތައް

Read more

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އަދި ކުލަބު، ޖަމިއްޔާތައް

Read more

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން. މި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ ގިނަ އަންހެން

Read more