ފެބްރުއަރީ މަހު ރައްޔިތުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރ (2010/7) ގެ 107 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލުވުން.
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް 25 ފެބްރުވަރީ 2024 އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30 ގައި ބައްދަލުވުން ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓާއި، މާލީ ހިސާބްތަކުގެ ތަފްޞީލާއި، މާލީ ބަޔާން އަދި 2024 ވަނައަހަށް ފާސްކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓް އަދި މަސައްކަތު ތާވަލު ވަނީ ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ސުވާލުތަކާއި ހިޔާލުތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދާރީ ވެވިފައިވެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *