ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ނިމި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށުން

# ރަށްވެހި ޚިދުމަތް
# ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ޚިދުމަތްތައް ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރުން.
ކައުންސިލްގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނި މިއަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޑިޖިޓަލް ނޯޓިސްބޯޑް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިއަދު ވަނީ ޚިދުމަތް ދޭން ފެށިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *