ހިމަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ސާވާރއެއް ވިއްކުމަށާއި އެ ސާވާރ ކޮންފިގަރކޮށް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭން ފަރާތެއް ހޯދުން

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *