މަގުތައް ކޮށުން

ރަށްވެހި ޚިދުމަތް.
ރަށުގެ މަގުތައް ދިލައި، ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.
އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް އުދަނގޫ ވާގޮތަށް ރަށުގެ މަގުތަކުގައި ތިރިވެ އަދި މަގަށް ނިކުމެފައިވާ ގަސްތައް ކޮށައި، މަގުތައް ސާފްތާހިރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވަނީ ފެށިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *