ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް، ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓް

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫސުކޫލުގެ މުއައްޒްފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *