ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ހަވާލުކުރުން

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ -/50000 (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒާއި ހަވާލުކުރެވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *