ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯލް މެޗް.

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ކުޅެވުނު އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯލް މެޗް.
އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް 8 – 5 އއ.މާޅޮހު ކައުންސިލް.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *