އއ.ހިމަންދޫ އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ކުނިގޮނޑު ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *