ކައުންސިލް ސްޓާފުންގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު

ކައުންސިލްގެ ސްޓާފުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުން މިއަދު ކ.މާފުއްޓަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު. މިދަތުރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކ.މާފުށި ކައުންސިލުންކީ ހޫނު މަރުޙަބާއަށް އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވި މެހެމާންދާރީއަށް ކ.މާފުށީ

Read more

ކުޑަ ކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ހަދިޔާ ބެހުން

ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ކުޑަކުދިންނަށް! އުފާވެރި ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހަކަށް އެދެން. ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ މުނާޞަބަތުގައި ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް އަދި ހިމަންދޫ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރީ

Read more

ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި، 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ކައުންސިލްގެ 9 ވަނަ ޤުރުޢާން މުބާރާތާއި، 2 ވަނަ މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 7 މެއި 2023 ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:45 ގައި ވަނީ

Read more

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިން

ގެވެށި ގުޅުން ކެމްޕެއިންގެ ދަށުން ގެވެށި އަނިޔާއާއި އާއިލީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބާއްވާ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ފެސިލިޓޭޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް އއ.ރަސްދޫގައި ބޭއްވި

Read more

ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވުނު ޙާފިޡު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔުން

1444 ވަނަ އަހަރު ރަމަޟާންމަހު އއ.ހިމަންދޫ މަސްޖިދުލް ޢުލާގައި ހިފްތުކޮށް ތަރާވީޙް ނަމާދު ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވުނު ޙާފިޡު އެނބުރި ޤައުމަށް ދިޔުމަށް މިއަދު ވަނީ

Read more

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ކަދުރުބެހުން

ސަޢޫދީ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދެއްވާ ކަދުރުގެ ތެރެއިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއިން ހިމަންދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ދެއްވާފައިވާ ކަދުރު ބެހުން 3 އޭޕްރިލް 2023 އިން 6 އޭޕްރިލް

Read more

ރަމަޟާން މަހުގެ ހާއްސަ ދީނީ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރަމަޟާން މަހުގައި ހާއްސަ ދަރުސް ޕްރޮގްރާމް ތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 1 އޭޕްރިލް 2023 ދުވަހު މެންދުރުނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުގައި ”ރަމަޟާން

Read more