ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ ސްކޫލާއި ހަވާލުކުރުން.

ހިމަންދޫ ސުކޫލުގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫ ސްކޫލާއި ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

Read more

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން

ކުނިމެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން. ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން. ރަށުތެރެ ސާފްކޮށް ކުނިމެނޭޖު ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ކައުންސިލަށް ގެނެއުމަށް

Read more

ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު ފެބްރުއަރީ 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން 2022 ވަނަ އަހަރު އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ހިގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު

Read more