ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓް ކުރައްވާ

މިބާގައި ލިޔުއްވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމެވެ
މިބާގައި ލިޔުއްވާނީ މައްސލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތް މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެހެވެ.
މިބާގައި ލިއުއްވާނީ ރިޕޯޓް ކުރެވޭ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގުޅަންޖެހޭ ނަންބަރެވެ
މިބާގައި ލިއުއްވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފަރާތުގެ ޖިންސެވެ.
މިބާގައި ލިޔުއްވާނީ ހުށަހަޅާ މައްސަލައިގެ ތަފްޞީލެވެ
މިބާގައި ލިޔުއްވާނީ މައްސަލާގެ ބާވަތެވެ