ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ދޮރުން ދޮރަށް

ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ދޮރުން ދޮރަށް. މި ހަރަކާތް މިއަދު ވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ހަރަކާތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް. * ލާމަރުކަޒީ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ދުވަހުގެ ހާއްސަ ޖަލްސާ

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް 2023 ހާއްސަ ޖަލްސާ ކައުންސިލްގެ އެކި ދައުރުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ އެކި މަޤާމްތައް ފުރުއްވާ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވި ކައުންސިލަރުންގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރީގެ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ހަފްތާ ފާހަގަކުރުން

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ލާމަރުކަޒީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ދެމުންދާ ޚިދުމަތް ތަކާއިގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމަށާއި، ލާމަރުކަޒީގޮތުން

Read more

އއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ ހިމަންދޫ ސްކޫލާއި ހަވާލުކުރުން.

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ -/20000 (ވިހި ހާސް ރުފިޔާ) މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫ

Read more

ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ ސްކޫލާއި ހަވާލުކުރުން.

ހިމަންދޫ ސުކޫލުގެ ގްރޭޑް 10 ގެ ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫ ސްކޫލާއި ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

Read more

ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން

ކުނިމެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން. ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ވަޞީލަތްތައް އިތުރުކުރުން. ރަށުތެރެ ސާފްކޮށް ކުނިމެނޭޖު ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށާއި، ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކުރެވޭ ކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމަށް، ކައުންސިލަށް ގެނެއުމަށް

Read more

ރައްޔިތުންގެ ދަރުބާރު ފެބްރުއަރީ 2023

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތުގެމަތިން 2022 ވަނަ އަހަރު އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލް ހިގާދިޔަގޮތުގެ ތަފްޞީލު މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ބޭއްވުނު

Read more