އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުން

ކައުންސިލް ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުން މަޤާމަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެގޮތުން މިއަދުވަނީ ހާއްސަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.

Read more

އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން

ކައުންސިލް ޓީމާއި އަލަށް ގުޅިވަޑައިގެންނެވި މުވައްޒަފުންނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު.

Read more

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހިންގުނު ފަންޑްރައިޒިން ޕްރޮގްރާމް

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އަދި ކުލަބު، ޖަމިއްޔާތައް

Read more

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން

ތުރުކީ އަދި ސީރިޔާއަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ޙާލުގައި ޖެހިފައިވާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް، ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް އަދި ކުލަބު، ޖަމިއްޔާތައް

Read more

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ބައިނަލް އަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ އިސްނެގުމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ތަކުގެ ތެރެއިން. މި ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ދޮށީ އުމުރުގެ ގިނަ އަންހެން

Read more

ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ހަވާލުކުރުން

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަށްރަށުގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް އއ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިސާގެ އެހީ -/50000 (ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) މިއަދު ވަނީ

Read more

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމާއި ގުޅޭ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ސަރުކާރުން ހިމަންދޫގައި މިވަގުތު ކުރިއަށްގެންދާ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫތަކާއިގުޅިގެން އުފެދޭ ކުނީގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން އަދި ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ

Read more

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް، ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހާއްސަ އިވެންޓް

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިމަންދޫސުކޫލުގެ މުއައްޒްފުންގެ ފަރާތުން ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުއައްޒަފުންނަށް ބޭއްވި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅު !

Read more