ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

* ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު. * ތަޢުލީމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އއ.ހިމަންދޫ ސުކޫލުގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއިން ވެދެވެންހުރި އެހީތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް ކައުންސިލްގެ

Read more

ސިއްޙީ ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އއ.ހިމަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރުން

* ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތު. * ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުން. އއ.ހިމަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ދެމުންދާ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދެނެގަނެ ކައުންސިލަށް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެ އެހީތެރިކަން

Read more

ތަޢުލީ ދާއިރާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

* ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު. * ތަޢުލީމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. ތަޢުލީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ދެނެގަތުމައްޓަކައި ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނާއި،

Read more

ޕްރީ-ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ޕްރީ-ސްކޫލް ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބެލެނިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ އަޑިން ތިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ބެލެނިވެރިންނަށް

Read more

ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ ފިރިހެން މުވައްޒަފުންނަށް ފިރިހެނުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަން. ”މޮޅު މީހަކު ފާހަގަކޮށްލެވޭ މީހަކާ ތަފާތުވަނީ މުޖުތަމައުގެ ޚާދިމަކަށް ވާން ތައްޔާރަށް ހުރުމުންނެވެ“. ކައުންސިލްގެ

Read more

ރަށްވެހިންގެ ގޮތުގައި އަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ކުދިންގެ ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ދިނުން

އުފަންވެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަންދޫއަށް ރަޖިސްޓްރީވާ ކުދިންނަށް ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަދިޔާ ޕެކޭޖް ދިނުން.

Read more

ސާފް އަރި އުތުރު ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން މިއަތޮޅުގެ ރަށްތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް އަރި އުތުރު ޕްރޮގްރާމް މިއަހަރު އއ.ހިމަންދޫގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ވަނީ ކުރިއަށް

Read more

ފަލަސްތީނު މުސްލިމުންނަށް އެހޭތެރެކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

އއ.ހިމަންދޫ ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގޭގެ މުވައްޒަފުން އިސްނަގައިގެން ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކާއި ކުލަބު/ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތް ތަކާއި، ޓީމްތަކުން އަދި ރައްޔިތުން ސާމިލްވާގޮތަށް ”ހިމަންދޫ ރައްޔިތުން ފަލަސްޠީނާއިއެކު“ މިނަމުގައި ފަލަސްޠީނުގެ މުސްލިމުންނަށް

Read more

ނަލަނަލަ ހިމަންދޫ (ރަށުތެރެ ސާފް ކުރުން)

”ސާފްތާހިރުކަން އެންމެންގެ ހިތްހަމަޖެހުން“ ރަށުގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދުތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދުވަނީ ޖޯސާއި ފޯރީގަ 4 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިގެން ވާދަވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި

Read more