އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ

Read more

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން.

އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިމަންދޫގެ މުއައްސަސާަތަކާއި ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ބައްދަލުކުރުން. މި ބައްދަލު ވުމަކީ އއ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސް ކުރުމުގައި އއ.އަތޮޅުގެ ރައްތަކުގެ ވެރިންގެ ހިޔާލާއި މަޝްވަރާ

Read more

ފުލުހުންނާއި ބައްދަލު ކުރުން

ސެކިއުރިޓީ ކުށް މަދުކޮށް އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން ރަށުގެ އާންމު މަސްލަހަތު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އާންމު އިޖުތިމާޢީ ހަމަތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ރަށްވެހި ޙިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުންނާއި

Read more

މަދިރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރަށުތެރެ ސާފްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

ރާއްޖެއިން އެއްކޮށް ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ފައިލޭރިޔާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ބިދޭސީންތަކެއް ރާއްޖެއިން ފެނުމާއި ގުޅިގެން މި ބަލިން ރައްކާތެރި ވުމުގެ ގޮތުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން

Read more

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 26 ޑިސެމްބަރ 2023

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސުނާމީ ކާރިސާގައި ނިޔާވެދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ހަނދާނުގައި ހަމަހިމޭން ކަމުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މި ހަރަކާތަކީ ރަށުގެ ހުރިހާ

Read more

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވުނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ގައުމީ އެއްބައިވަންތަ ކަމުގެ ދުވަސް 26 ޑިސެމްބަރ 2023 ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދާނެ ހަރަކާތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މުވައްސަސާތަކުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ވަނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި

Read more

އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން

* ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ހުނަރު. * ތަޢުލީމީ މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުން. އއ.ހިމަންދޫ ސުކޫލުގެ ޓިޗަރުންގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ހަރުދަނާކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން

Read more

4 މަހުން 1 މަހު ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 2023 (ސެޕްޓެމްބަރ،އޮކްޓޯބަރ،ނޮވެމްބަރ،ޑިސެމްބަރ)

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކޮށްފައިވާ، ކޮންމެ 4 މަހުން 1 މަހު ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުން މިރޭ

Read more

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުން އއ.ހިމަންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލުން އއ ގެ ރަށްތަކަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި މިއަދު ވަނީ ހިމަންދޫއަށް ވަޑައިގެން ހިމަންދޫ ކައުންސިލް، އތމ ކޮމެޓީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރީ

Read more