ކަނބަލުންގެ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް

ސިއްޙަތު ރަނގަޅު ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުން. ކަނބަލުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއް ހޯދައިދިނުން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 3 ވަނަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް މިއަދުވަނީ ފެށިފައެވެ. މި ކަސްރަތު

Read more

ސަހީދުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން

ސަހީދުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަށުގެ އިދާރާ ތަކުގެ މެދުގައި ކުރިއަށްގެންދެވުނު ސުވާލު މުބާރާތް. މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ: ހިމަންދޫ ސްކޫލް މުބާރާތުގެ ދެވަނަ: ހެލްތް ސެންޓަރ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ:

Read more

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ހިމަންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ހިދުމަތުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދުޅެހެޔޮ ސިއްހަތެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ ޓީމުން 8 ފެބްރުއަރީ

Read more

ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ހުސައިން ފަހުމީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން ހިމަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް ދެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ އެމް.ޑީ ހުސައިން ފަހުމީއާއެކު

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ޑރ.ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ޑރ.ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައި އއ. ހިމަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަސްވަރާކުރެވިފައެވެ. މި ބައްދަލު ވުމުގައި

Read more

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއިއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

އއ.ހިމަންދޫ ކައުންސިލުން ކުރުމަށް ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި، ކައުންސިލަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އަދި އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ އެދިލެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން. މި ބައްދަލު

Read more

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން އާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުން

ކައުންސިލްގެ ރައިސް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް 6 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު 12:00 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު ޞަފޫރާ

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަޒް އާއި ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ޓީމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އއ. ހިމަންދޫގެ ތަރައްޤީގެ މަސްރޫޢުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން

Read more

މިނިސްޓަރ އޮފް ސިޓީސް، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކްވޯކްސް އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު އާއި ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި، ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއި، ކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ހައްލުހޯދުމާއި ގުޅޭގޮތުން

Read more

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ އާއި ބައްދަލުކުރުން

ކައުންސިލްގެ ރައިސް، ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް 5 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު 14:00 ގައި މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ ޑެޕިއުޓީ މެނޭޖިންގ

Read more