ފުޓްސަލް ދަނޑު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ރަށަށް ގެނައުން

     ވިޔާނުދާ އަމަލުތަކުން ޒުވާނުން ދުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނަށް ކުޅިވަރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ އަދި ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތަކާއިއެކު ރަނގަޅު މުޖުތަމަޢުއެއް ބިނާކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ފުޓްސަލް

Read more

ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ޢީދުނަމާދުކުރުން

       ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ބޮޑުޖަމާއަތުގައި ޢީދުނަމާދުކުރުން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު އަލްޙާ ޢީދު ނަމާދު ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި މިއަދުވަނީ ކުރެވިފައެވެ. ހިމަންދޫގައި ހުންނަނީ

Read more