ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރިމެމްބަރ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ ފަރާތުން ފުޓްސަލް ދަނޑަށްބޭނުންވާ ލައިޓް ހަދިޔާކުރުން.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރ ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ދާދިފަހުން ހިމަންދޫއަށްކުރި ޒިޔާރަތުގައި ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން އެދުނު އެދުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ހަދަމުންގެންދާ ފުޓްސަލް ދަނޑަށް ބޭނުންވާ

Read more