އަވަށްޓެރި މާޅޮހު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރޯމަހުގެ އެހީ ހިމަންދޫއަށް

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން އަވަށްޓެރި މާޅޮހުގެ ރައްޔިތުންގެ

Read more

އދ.މަންދޫ ރައްޔިތުންގެފަރާތުން ހިމަންދޫގައި ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިތިބި މީހުންނަށް ކުރުނބާ ހަދިޔާކޮށްފި

     ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެގޮތުން އދ.މަންދޫ އާންމު ރައްޔިތުންގެ

Read more

ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް އިން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުޑްޕެކޭޖް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

     ޑަބްލިއު މޯލްޑިވްސް ރެސޯޓްގެ ފަރާތުން އއ.ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއިގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުޑްޕެކޭޖް 22 އޯގަސްޓް ދުވަހު ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެރިސޯޓުންވަނީ ކާނާގެ ބާވަތްތައް

Read more

ކަނޑުރޯދި ދޯނީގެފަރާތުން ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުންތިބި ގެތަކަށް ރޯމަސް ބެހުން.

    ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ހިމަންދޫގެ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ކޮވިޑް ބައްޔަށް ފައްސިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ހިމަންދޫގައިތިބި ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންތިބި

Read more

މޫފުށި ރެސޯޓް ގެފަރާތުން ހިމަންދޫގެ ކޮވިޑް ބަލި މީހުންނަށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި.

     ކޮންސްތާންސް މޫފުށީ ރެސޯޓްގެ ފަރާތުން އއ. ހިމަންދޫގައި ކޮވިޑް ފައްސިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކާނާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ. 11 އޯގަސްޓް ދުވަހުގެ ރޭ އެރިސޯޓުންވަނީ ވާނާގެ ބާވަތްތައް

Read more

ކޮވިޑްބަލީގައި ފައްސިވާ ފަރާތްތައް އިތުރުވަމުން ދިޔުން.

    ކޮވިޑް ބައްޔާގުޅިގެން ފައްސިވާ އަދަދު ހިމަންދޫގައިދަނީ އާދަޔާހިލާފަށް ބާރުސްޕީޑެއްގައި އިތުރުވަމުންނެވެ. މިއަދާހަމަޔަށް ޖުމްލަ 100 މީހުން ފައްސިވެފައިވާއިރު ރަށުގެ ގިނައަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވެ ގޭގައި

Read more